POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez SoftBlue SA w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Równocześnie opisuje uprawnienia, które przysługują w związku z ich przetwarzaniem. RODO rozumiane będzie w dalszej części dokumentu jako rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016).
 2. Polityka prywatności SoftBlue SA obowiązuje wszystkich Abonentów SoftBlue SA, a także wszystkich Użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe (tj. easycall.pl. ekotel.pl, wirtualnacentraladlafirmy.pl, darmowynumer.pl, easykontakt.pl) jak również korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami SoftBlue SA
 3. Właścicielem wymienionych powyżej stron internetowych i jednocześnie administratorem danych jest SoftBlue SA z siedzibą w Bydgoszczy 85-063 przy ulicy Jana Zamoyskiego 2B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436389, NIP 9671355663, REGON 341338798. Kontakt do inspektora danych osobowych: iodo@softblue.pl
 4. Dane osobowe, które pozyskiwane i przechowywane są przez SoftBlue SA tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem i Abonentem (takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika itp.) przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do celów technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy, komunikacji oraz zapewnienia mu jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 1 JAK ZBIERAMY DANE?

SoftBlue SA zbiera dane osobowe Użytkowników stron internetowych zainteresowanych ofertą i usługami SoftBlue SA SA jak również dane Abonentów usług telekomunikacyjnych uzyskane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dane osobowe zbierane są w szczególności w przypadku:

 1. subskrypcji biuletynów informacyjnych (Newsletter)
 2. zgłoszenia zainteresowania usługami poprzez podanie danych do kontaktu w formularzach umieszczonych na stronach internetowych SoftBlue SA
 3. rejestracji kont Użytkownika i Klienta (abonenta) w serwisach i aplikacjach związanych z usługami świadczonymi przez SoftBlue SA
 4. zawarcia i wykonywania umowy łączącej SoftBlue SA i Abonenta
 5. Podczas korzystania ze stron internetowych SoftBlue SA mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

§ 2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług – tj. zawarcia i wykonania umowy łączącej SoftBlue SA z Abonentem.
 2. Wykonywanie ciążących na Operatorze telekomunikacyjnych obowiązków prawnych, tj. fakturowanie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami PT (prawa telekomunikacyjnego) oraz innych obowiązków prawnych wynikających z PT
 3. Wykrywania nadużyć oraz ich zapobiegania aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy
 4. Dochodzenie i ustalania oraz obrona roszczeń wynikających z Umów z Abonentami
 5. Marketing bezpośredni – dotyczy bezpośredniego oferowania produktów i usług znajdujących się w ofercie SoftBlue SA w tym prowadzenie konkursów związanych z ich promocją
 6. Dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej
 7. Wsparcie obsługi klienta, w szczególności poprzez informowanie o awariach i złożonych reklamacjach
 8. Profilowanie, czyli zautomatyzowana analiza danych Abonentów i lub Użytkowników celem ustalenia ich preferencji, tj. ustalenia którą ofertą będą najbardziej zainteresowani. W tym prowadzenie profilu klienta.
 9. Prowadzenie publicznego spisu abonentów.

§ 3 DOSTĘP DO DANYCH I ICH ZABEZPIECZENIA

 1. Dane osobowe zbierane przez SoftBlue SA są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych SoftBlue SA stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które obejmują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Rozwiązania te obejmują między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, stały monitoring systemów, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu przez pracowników.
 3. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego lub zapisania się na inną listę mailingową SoftBlue SA, Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zgłoszenia żądania usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 4. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, do których je zgromadzono, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika ich dłuższe przechowywanie. Okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od celu ich przetwarzania.

§ 4. JAKIE UPRAWNIENIENIA PRZYSłUGUJĄ OSOBIE, KTóREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie danych kontaktowych, w szczególności gdy wykorzystanie danych Abonenta nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego czy nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu SoftBlue SA
 2. SoftBlue SA może wystąpić o wyrażenie odrębnej zgody lub zgód na określone sposoby wykorzystywania danych nie związane bezpośrednio z realizacją umowy i można je w każdej chwili wycofać zgłaszając stosowny wniosek.
 3. Prawo do sprostowania danych
 4. Prawo do usunięcia danych
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych stosownie do złożonego wniosku
 6. Prawo dostępu do danych
 7. Przeniesienia danych
 8. Prawo sprzeciwu
 9. Osoba której dane są przetwarzane może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie stosownego wniosku na piśmie lub dzwoniąc na infolinię, SoftBlue SA podejmie odpowiednie działania celem weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej takie żądanie.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym w imieniu SoftBlue SA w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, np.: biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, agencjom badawczym.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom danych, działających we własnym imieniu, tj. podmiotom świadczącym działalność pocztową i kurierską, a także biurom informacji gospodarczej i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności i windykacją, jak również podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze).
 3. Dane statystyczne pozyskiwane poprzez nasze strony internetowe (tj. dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych, np.: logi) przekazywane są podmiotom trzecim do celów analitycznych wyłącznie w formie zagregowanej, tj. bez możliwości identyfikacji konkretnej osoby.

§ 6 DANE KONTAKTOWE

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iodo@softblue.pl.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail: iodo@softblue.pl,

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7 PLIKI COOKIES

 1. Strony internetowe SoftBlue SA korzystają z plików cookies „sesyjnych” (tj. zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (tj. zapisywanych na komputerze na określony czas).
 2. Użytkownicy stron SoftBlue SA mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności stron SoftBlue SA
 4. Na stronach należących do SoftBlue SA wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich, tj: – Google Analytics, Google AdWords, Facebook.
 5. Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych SoftBlue SA nie przechowują danych osobowych

§ 8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SoftBlue SA poinformuje z wyprzedzeniem 7 dni poprzez publikacje nowej wersji na stronie internetowej easycall.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres: pomoc@easycall.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.