Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzone zmiany Statutu

7 listopada 2020/18:24

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w biurze siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Pianistów 2, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (§ 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 7 lit. p) Statutu).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
17. Wolne wnioski.

 

Załącznik