Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

04 sierpnia 2020/17:05

Zarząd easyCALL.pl S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pani Joanny Jakubowskiej działającej w imieniu własnym oraz w imieniu swoich małoletnich dzieci – Julii Jakubowskiej, Adama Jakubowskiego i Michała Jakubowskiego – jako ich przedstawiciel ustawowy.
W zawiadomieniu wskazano m.in., że w dniu 10 lipca 2020 roku nastąpiło przeksięgowanie 666.150 akcji Emitenta, zapisanych na rachunku inwestycyjnym zmarłego akcjonariusza Emitenta – Pana Michała Jakubowskiego (Spadkodawca), prowadzonym przez Dom Maklerski BOŚ S.A., nabytych w drodze dziedziczenia przez Zawiadamiających na ich osobne rachunki papierów wartościowych. Z zawiadomienia ponadto wynika, że na skutek weryfikacji masy spadkowej Pani Joanna Jakubowska ustaliła, że na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez Biuro Maklerskie mBanku znajduje się dodatkowo 3.800 akcji Emitenta.

 

Z powyższego wynika, że spadkobiercy Michała Jakubowskiego nabyli łącznie 669.950 akcji Emitenta, stanowiących 55,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 669.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,31% ogólnej liczby głosów, przekraczając łącznie próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W zawiadomieniu wskazano, że przed wskazanym wyżej przeksięgowaniem akcji Emitenta, struktura udziałowa akcji Zawiadamiających prezentowała się następująco:

 

Joanna Jakubowska – 418.718 Akcji po zaokrągleniu w dół (suma 416.343,75 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez DM BOŚ oraz 2375 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 34,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 418.718 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,57% ogólnej liczny głosów.

 

Julia Jakubowska – 83.744 Akcji po zaokrągleniu w górę do pełnej akcji (suma 83.268,75 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczny głosów.

 

Adam Jakubowski – 83.744 Akcji po zaokrągleniu w górę do pełnej akcji (suma 83.268,75 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczny głosów.

 

Michał Jakubowski – 83.744 Akcji po zaokrągleniu w górę do pełnej akcji (suma 83.268,75 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczny głosów.

 

Natomiast po dokonaniu przedmiotowego przeksięgowania akcji Emitenta struktura udziałowa akcji Zawiadamiających przedstawia się następująco:

 

Joanna Jakubowska – 418.721 Akcji (w tym 416.346 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 2375 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 34,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 418.721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,57% ogólnej liczny głosów.

 

Julia Jakubowska – 83.743 Akcji (suma 83.268 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczny głosów.

 

Adam Jakubowski – 83.743 Akcji (suma 83.268 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczny głosów.

 

Michał Jakubowski – 83.743 Akcji (suma 83.268 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczny głosów.

 

W zawiadomieniu wskazano, że dokonane czynności nie wpłynęły na łączny stan posiadania wszystkich akcji Spółki przez Zawiadamiających.
Ponadto w ww. zawiadomieniu wskazano, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej.