Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

9 listopada 2020/16:28

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie od Pana Pawła Kicińskiego – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.