Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - korekta

1 grudnia 2020/20:17

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 22/2020, poprzez załączenie skorygowanego zawiadomienia otrzymanego od Pawła Kicińskiego – które wpłynęło po zawiadomieniu przedłożonym wraz z uprzednim raportem. Sama treść raportu 22/2020 nie ulega zmianie. Zmianie ulega jedynie brzmienie załącznika.

 

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r, w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komsji 2003/124/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie od Pawła Kicińskiego – Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

 

Załącznik