Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

1 grudnia 2020/19:04

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu o bowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE, I 2004/72/WE informuje, że w dniu dzisiejszym wpłyneło zawiadomienie od Pawła Kicińśkiego – Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia

 

Załącznik