Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

9 listopada 2020/23:30

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły cztery zawiadomienia od Joanny Jakubowskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, działającej (1) w imieniu własnym oraz trojga małoletnich dzieci: (2) Julii Jakubowskiej, (3) Michała Jakubowskiego, (4) Adama Jakubowskiego (zwanych dalej także „Małoletnimi”)), jako przedstawiciela ustawowego Małoletnich, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść otrzymanych zawiadomień.

 

Załącznik