Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zamierzonymi zmianami Statutu

13 listopada 2020/18:12

„Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 24/2020, 25/2020 oraz 26/2020, informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Pawła Kicińskiego, posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spólki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o następujące punkty porządku obrad:

 

1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.;
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki;
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki;
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności;
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień ………………… 2020 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.


Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach, o których o uzupełnienie porządku obrad wniósł.

 

Wobec powyższego, Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00, jest następujący, i zawiera dodatkowo postanowienia ujęte w Pkt. 15,16,17,18,19 i 20 porządku obrad:

 

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji.
13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (§ 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 7 lit. p) Statutu).
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień ………………… 2020 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22.Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
23.Wolne wnioski.
24.Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu do raportu Zarząd przedkłada:

 

(i)wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał,
(ii)treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian z dnia 13 listopada 2020 r.,
(iii)projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2020 r., uzupełnione o projekty uchwał w treści zaproponowanej przez akcjonariusza
(iv)wzór pełnomocnictwa wraz ze wzorem formularza instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników uzupełniony o dodatkowe uchwały,
(v)uzupełnione propozycje zmiany Statutu Spółki.

 

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5