Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

5 listopada 2020/19:28

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2020 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza p. Joanny Jakubowskiej, posiadającej samodzielnie ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw:

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spólki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skłąd Rady Nadzorczej easyCall.pl S.A. oraz długości kadencji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki (par.15 ust.1, par.18 ust. 7 lit p);
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Wniosek został złożony na podstawie art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego wniosku wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez akcjonariusza projektów uchwał. Zarząd jednocześnie informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Ze względu na zakres proponowanych zmian, Emitent uznał tę okoliczność za spełniającą przesłankę istotności i podlegającą raportowaniu w trybie właściwym informacji poufnej, przeważającym nad regulacją par.4 ust.2 lit.1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.