Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej

29 lipca 2020/19:15

Zarząd easyCALL.pl S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku podaje do publicznej wiadomości informacje osobach powołanych do Rady Nadzorczej spółki easyCALL.pl S.A.


Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało do Rady Nadzorczej spółki easyCALL.pl S.A., Joannę Jakubowską, Hannę Wróblewską, Piotra Jakubowskiego, Macieja Pelca oraz Dawida Rapkiewicza.


Spółka easyCALL.pl S.A. wskazuje, że Hanna Wróblewska, Maciej Pelc oraz Dawid Rapkiewicz zostali wybrani w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy. Poniżej spółka easyCALL.pl S.A. przedstawia życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Hanna Wróblewska

Wykształcenie:

Doświadczenie:

Kwalifikacje:

Od 37 lat kieruje jednostką budżetową w Warszawie.

Ukończyła liczne kursy dotyczące zarządzania, budżetowania, kontroli wewnętrznej oraz kwestii prawnych i kadrowych, w tym: warsztaty „Zadania dyrektora w Unii Europejskiej”, kurs „Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”, kurs „Planowanie budżetu. Kontrola wewnętrzna”, kurs kadrowy „Prawo pracy-zmiany w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy”, kurs „Aktualne zagadnienia kadrowe w oświacie”, kurs „Strategiczne planowanie rozwoju przedszkola”, kurs „Poznanie zadań i narzędzi do sprawowania nadzoru” oraz kurs teorii organizacji i zarządzania.

 

Pozostałe informacje:

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem żadnej spółki prawa handlowego.

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności easyCALL.pl S.A., oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Maciej Pelc

Członek Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. powołany w dniu 27 lipca 2020 r. na 3 letnią kadencję, która upływa w terminie wskazanym w statucie easyCALL.pl S.A.

Wykształcenie:

Doświadczenie:

Kwalifikacje:

Ponad 8 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w obszarze prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów finansowania projektów B+R, w tym:

– doradztwo prawne i transakcyjne przy transakcjach wspólników oraz dla spółek, w tym spółek giełdowych;

– doradztwo prawne w postępowaniach przed KNF;

– doradztwo prawne i transakcyjne dla firm inwestycyjnych;

– stała obsługa prawna zarządzających alternatywnymi spółka inwestycyjnymi;

– wsparcie prawne procesu inwestycyjnego mającego na celu pozyskiwanie kapitału od inwestora zewnętrznego;

– reprezentowanie przedsiębiorców przed urzędami i organami w sprawach dotyczących projektów dofinansowanych ze środków UE.

Języki:

polski, angielski

Pozostałe informacje:

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, ani za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ani w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie zaszły przypadki upadłości, restrukturyzacji ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów w których pełnił funkcje organu zarządzającego ani nadzorczego, natomiast w okresie ostatnich pięciu lat pełnił (i nadal pełni) funkcje likwidatora w stosunku do spółki CRAZY ROCKS sp. z o.o. w likwidacji, która to likwidacja prowadzona jest na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników spółki.

 

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności easyCALL.pl S.A. oraz nie jest wspólnikiem spółki konkurencyjnej wobec easyCALL.pl S.A., ani nie jest członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej wobec easyCALL.pl S.A.

 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dawid Rapkiewicz

Członek Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. powołany w dniu 27 lipca 2020 r. na 3 letnią kadencję, która upływa w terminie wskazanym w statucie easyCALL.pl S.A.

Wykształcenie:

Doświadczenie:

Kwalifikacje:

Od 15 lat prowadzi działalność prawniczą, a od przeszło 10 lat jest adwokatem. Kwalifikacje zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawniczych, jak również w ramach prowadzonej praktyki indywidualnej, obsługując krajowe i międzynarodowe podmioty z branży m.in. infrastrukturalnej, budowlanej, energetycznej, farmaceutycznej, FMCG oraz filmowej.


Niezależnie od powyższego zasiada w organach zarządczych spółek handlowych, jak również pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki handlowej.


Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Pozostałe informacje:

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.


W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, żaden z podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie był postawiony w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.


Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności easyCALL.pl S.A., oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.