Kalendarium

Komunikaty spółki

Informacja o zawarciu istotnej umowy

18 grudnia 2020/11:20

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje że w dniu 17 grudnia 2020 roku zawarła ze spółką Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Kontrahent”) Umowę Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, na podstawie której zbyła na rzecz Kontrahenta wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Emitenta zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego i służący do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej, mieszczących się pod adresem: ul.Pianistów 2 w Warszawie, obejmujący całość dotychczasowej działalności Emitenta, w szczególności: rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa (ZCP), w tym infrastruktura techniczna zapewniająca możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych, należności i zobowiązania związane z ZCP za wyjątkiem aktywów i pasywów wyłączonych, prawa z kontraktów i innych umów handlowych, prawa i obowiązki, w tym prawa własności intelektualnej związane z ZCP oraz pracowników, współpracowników oraz zleceniobiorców.

 

Cena sprzedaży wyniosła 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i płatna będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Sprzedaż ZCP jest następstwem uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. wyrażającej zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

 

Zbycie ZCP powoduje, że cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została sprzedana, a Emitent w najbliższej przyszłości, po zakończeniu analizy sytuacji rynkowej oraz prowadzonych rozmów z potencjalnym inwestorem, zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju.

Korekta raportu ESPI nr 28/2020

8 grudnia 2020/17:13

Zarząd Spółki easyCall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje korekty raportu ESPI nr 28/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r., gdyż omyłkowo w treści raportu nieprawidłowo został wskazany udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce wskazano: 97,07% a powinno być: 54,67%.


W związku z powyższym prawidłowa treść raportu brzmi:

Zarząd Spółki easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Paweł Kiciński – posiadający łącznie 662.259 akcji Spółki, uprawniających do 662.259 głosów, co stanowiło 97,07% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 54,67% głosów ogółem w Spółce.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

8 grudnia 2020/16:40

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. z siedezibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 20/2020 z dnia 29 września 2020 r. informuje, że w dniu wczorajszym do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie hurtowego dostępu do sieci OPL (WLR) ze spółką Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Kontrahent). Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r., tym samym zachowana będzie ciągłość współpracy z Kontrahentem, gdyż dotychczas obowiązująca umowa pomiędzy stronami kończy się z upływem 31 grudnia 2020 r.
Umowa ma charakter informacji poufnej ze względu na charakter współpracy z Kontrahentem, który jest jednym z najważniejszych kontrahentów Emitenta.

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

6 grudnia 2020/22:44

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. Prezes Zarządu – Krzysztof Rybak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka (Prezesa) Zarządu. Rezygnacja nastąpiła z dniem 4 grudnia 2020 r.
Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Spółka dziękuje Prezesowi Zarządu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

6 grudnia 2020/22:43

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 28/2020 z dnia 06.12.2020 r.) podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej:
– Pani Joanny Jakubowskiej,
– Pani Hanny Wróblewskiej,
– Pana Piotra Jakubowskiego,
– Pana Dawida Rapkiewicza,
– Pana Macieja Pelca.

 

Spółka dziękuje ww. członkom Rady Nadzorczej za dotychczasową współpracę.

 

Walne Zgromadzenie zdecydowało o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób i powołało do składu Rady Nadzorczej:
– Panią Roksanę Greń,
– Pana Cezarego Jasińskiego,
– Pana Zbisława Lasek,
– Pana Daniela Lula,
– Pana Jakuba Zamojskiego
Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowych członków Rady Nadzorczej w załączeniu.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Starsze komunikaty

23 09 2020

Zarząd i Rada Nadzorcza easyCALL.pl SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Akcjonariat spółki

Joanna Jakubowska

Julia Jakubowska

Adam Jakubowski

Michał Jakubowski

Piotr, Hubert Mazurkiewicz

Pozostali akcjonariusze

Raporty

Kontakt dla inwestorów

Historia spółki

easyCALL.pl S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych i domowych w zakresie telefonii internetowej VoIP, stacjonarnej WLR (ekotel), dostępu do internetu oraz wielokanałowej komunikacji masowej (SMS/VMS). Usługi dostępne są równocześnie w resellingu dla mniejszych operatorów telekomunikacyjnych oraz w hurcie usług telekomunikacyjnych. Klienci biznesowi mogą korzystać z szerokiego pakietu usług dodanych, takich jak: wirtualna centrala vPBX, zapowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie połączeń, numeracja polska i zagraniczna, wirtualny faks, monitoring płatności.

 

Spółka w obecnej formie powstała w 2006 roku, jednakże pierwsi użytkownicy platformy do tanich rozmów internetowych easyCALL zakładali konta już w roku 2004. Pomysłodawcą jak i wieloletnim prezesem spółki był Michał Jakubowski, jeden z trzech wspólników założycieli. Drugim wspólnikiem założycielem spółki był obecny prezes Piotr Mazurkiewicz.

W kwietniu 2011 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskując środki na inwestycje w innowacyjne usługi dla swoich klientów.

W październiku 2014 roku easyCALL.pl została wyróżniona w prestiżowym rankingu Deloitte Technology fast 50 CE, jako jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej.

easyCALL.pl rozwija usługi komunikacji masowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi SMS oraz VMS, a także interakcji automatycznych i kampanii masowych przy pomocy VoiceBOTów i kampanii łączonych z wielu narzędzi nowoczesnej telekomunikacji.