Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

09 lipca 2020/23:07

Zarząd easyCALL.pl S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku. Wniosek ten spełniał wymogi określone w art. 401 § 1 k.s.h.

Wniosek akcjonariusza obejmował uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty:

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku (o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI 11/2020 oraz raporcie bieżącym ESPI 04/2020 oraz 05/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkty od 17-28. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku prezentuje się następująco:

Ze względu na uzupełnienie porządku obrad niniejszym Emitent przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz głosowania przez pełnomocnika. Emitent przekazuje również treść dotychczasowych zapisów Statutu, których propozycja zmian jest objęta porządkiem obrad, oraz treść proponowanych zmian – ze względu na mały zakres proponowanych zmian Emitent odstąpił od sporządzenia tekstu jednolitego Statutu na etapie organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku pozostają bez zmian.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4