Korekta raportu nr 24/2020 oraz 25/2020 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzone zmiany Statutu.

7 listopada 2020/20:30

Raport 24/2020 pozbawiony był omyłkowo załącznika nr (ii) zawierającego projekty uchwał. Raport 25/2020 uzupełniał raport 24/2020, poprzez publikację załącznika nr (ii) zawierającego projekty uchwał, (uprzednio omyłkowo pominiętego przy publikacji raportu 24/2020). Publikowany raport wraz z załącznikami stanowi kompletną i spójną treść zawierającą wszystkie załączniki tj.

 

(i)pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki,
(ii)projekty uchwał,
(iii)informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce,
(iv)wzór pełnomocnictwa wraz ze wzorem formularza instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników,
(v)propozycja zmiany Statutu Spółki brzmienie aktualne oraz brzmienie proponowane.

 

Sama treść raportu 24/2020 nie uległa zmianie. Raport uzupełniany jest celem dochowania procedur określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 175/2019 Zarządu Giełdy z dnia 18 marca 2019 r. pn. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego”.

 

„Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w biurze siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Pianistów 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (§ 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 7 lit. p) Statutu).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
17. Wolne wnioski.