Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

17 lutego 2020/12:44

Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. z siedziba w Warszawie („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego przez pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, oraz w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych wynikających z § 6 ust 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tj. nieopublikowania raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, tj. do dnia 14 lutego 2020 roku), wyjaśnia niniejszym, że opóźnienie w publikacji ww. raportu, wynikało z wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych osoby publikującej raport, w połączeniu z następstwem trudnych do przewidzenia przyczyn natury technicznej, związanych z samą procedurą publikacji raportów. Zarząd zaznacza, iż raporty te ostatecznie zostały opublikowane niezwłocznie po odzyskaniu możliwości ich publikacji w dniu 15 lutego 2020 roku.


Zarząd Spółki zaznacza, iż dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości zminimalizować możliwość wystąpienia zaistniałych problemów z publikacją raportów.


Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.