Komunikaty spółki

Informacja o zawarciu istotnej umowy

18 grudnia 2020/11:20

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje że w dniu 17 grudnia 2020 roku zawarła ze spółką Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Kontrahent”) Umowę Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, na podstawie której zbyła na rzecz Kontrahenta wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Emitenta zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego i służący do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej, mieszczących się pod adresem: ul.Pianistów 2 w Warszawie, obejmujący całość dotychczasowej działalności Emitenta, w szczególności: rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa (ZCP), w tym infrastruktura techniczna zapewniająca możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych, należności i zobowiązania związane z ZCP za wyjątkiem aktywów i pasywów wyłączonych, prawa z kontraktów i innych umów handlowych, prawa i obowiązki, w tym prawa własności intelektualnej związane z ZCP oraz pracowników, współpracowników oraz zleceniobiorców.

 

Cena sprzedaży wyniosła 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i płatna będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Sprzedaż ZCP jest następstwem uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. wyrażającej zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

 

Zbycie ZCP powoduje, że cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została sprzedana, a Emitent w najbliższej przyszłości, po zakończeniu analizy sytuacji rynkowej oraz prowadzonych rozmów z potencjalnym inwestorem, zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju.

Korekta raportu ESPI nr 28/2020

8 grudnia 2020/17:13

Zarząd Spółki easyCall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje korekty raportu ESPI nr 28/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r., gdyż omyłkowo w treści raportu nieprawidłowo został wskazany udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce wskazano: 97,07% a powinno być: 54,67%.


W związku z powyższym prawidłowa treść raportu brzmi:

Zarząd Spółki easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Paweł Kiciński – posiadający łącznie 662.259 akcji Spółki, uprawniających do 662.259 głosów, co stanowiło 97,07% ogólnej liczby głosów na tym NWZA oraz 54,67% głosów ogółem w Spółce.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

8 grudnia 2020/16:40

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. z siedezibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 20/2020 z dnia 29 września 2020 r. informuje, że w dniu wczorajszym do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie hurtowego dostępu do sieci OPL (WLR) ze spółką Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Kontrahent). Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r., tym samym zachowana będzie ciągłość współpracy z Kontrahentem, gdyż dotychczas obowiązująca umowa pomiędzy stronami kończy się z upływem 31 grudnia 2020 r.
Umowa ma charakter informacji poufnej ze względu na charakter współpracy z Kontrahentem, który jest jednym z najważniejszych kontrahentów Emitenta.

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

6 grudnia 2020/22:44

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. Prezes Zarządu – Krzysztof Rybak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka (Prezesa) Zarządu. Rezygnacja nastąpiła z dniem 4 grudnia 2020 r.
Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Spółka dziękuje Prezesowi Zarządu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

6 grudnia 2020/22:43

Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 28/2020 z dnia 06.12.2020 r.) podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej:
– Pani Joanny Jakubowskiej,
– Pani Hanny Wróblewskiej,
– Pana Piotra Jakubowskiego,
– Pana Dawida Rapkiewicza,
– Pana Macieja Pelca.

 

Spółka dziękuje ww. członkom Rady Nadzorczej za dotychczasową współpracę.

 

Walne Zgromadzenie zdecydowało o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób i powołało do składu Rady Nadzorczej:
– Panią Roksanę Greń,
– Pana Cezarego Jasińskiego,
– Pana Zbisława Lasek,
– Pana Daniela Lula,
– Pana Jakuba Zamojskiego
Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowych członków Rady Nadzorczej w załączeniu.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Starsze komunikaty

23 09 2020