Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

9 listopada 2020/16:28

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 pkt.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 623 ze zm.), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie od Pana Pawła Kicińskiego – Członka Zarządu Emitenta, o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 50%.

Poniżej pełna treść otrzymanego zawiadomienia.
„Ja niżej podpisany, Paweł Kiciński, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 623 ze zm.) niniejszym zawiadamiam o:


1. Zwiększeniu dotychczas posiadnaego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce easyCall S.A. powyżej progu 50% (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%) w wyniku nabycia w dniu 5 listopada 2020 r. umowami cywilnoprawnymi 666.150 sztuk akcji Spółki easyCall S.A.
2. Przed nabyciem akcji nie posiadałem akcji Spółki easyCall S.A.
3.Po nabyciu akcji posiadam 666.150 sztuk akcji Spółki easyCall S.A. stanowiących 54,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprwaniających do 666.150 głosów w spółce co stanowi 54,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
4. Nie występują podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki easyCall S.A.
5. Nie wystepują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
6. Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie – nie dotyczy.
7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy o ofercie – 666.150 głosów, stanowiących 54,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Ogólna liczba akcji spółki wynosi 1.211.300 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 1.211.300.”