Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

3 grudnia 2020/9:03

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanoswych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 623 ze zm.), informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 roku wpłynęło zawiadomienie od ICM Trade 1 EOOD z siedzibą w Sofii, Bułgaria, o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 33 1/3%. W załączeniu pełna treść otrzymanego zawiadomienia.

 

Załącznik