Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

2 grudnia 2020/21:14

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitnt”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółpkach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 poz. 623 ze zm.), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłyneło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego o przekroczeniu przez Pana Artura Górskiego progu powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. W załączeniu pełna treść otrzymanego zawiadomienia.

 

Załącznik