Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

9 listopada 2020/22:14

Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 623 ze zm.), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie od Pani Joanny Heleny Jakubowskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, działającej w imieniu własnym oraz trojga małoletnich dzieci: Julii Jakubowskiej, Michała Jakubowskiego, Adama Jakubowskiego (zwanych dalej także „Małoletnimi”), jako ich przedstawiciel ustawowy, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zwana dalej „Ustawą”) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce easyCall.pl S.A. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, zarówno przez nią jak i przez Małoletnich, poprzez zmniejszenie tych udziałów w wyniku zbycia w dniu 5 listopada 2020 r. łącznej liczby 666.150 akcji na podstawie umów sprzedaży.

 

Poniżej pełna treść zawiadomienia:
„Ja niżej podpisana Joanna Jakubowska (zwana dalej „Zawiadamiającym”), działając w imieniu własnym oraz trojga małoletnich dzieci: Julii Jakubowskiej, Michała Jakubowskiego, Adama Jakubowskiego (zwanych dalej także „Małoletnimi”), jako ich przedstawiciel ustawowy, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zwana dalej „Ustawą”) niniejszym zawiadamiam o:

 

1. Zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w społce EasyCall.pl S.A. (zwanej dalej „Spółką”) o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, zarówno przeze mnie jak i przez Małoletnich, poprzez zmniejszenie tych udziałów w wyniku zbycia w dniu 5 listopada 2020 r. łącznej liczby 666.150 akcji na podzstawie umów sprzedaży.
2. Przed zbyciem akcji Zawiadamiający oraz Małoletni posiadali łącznie 669.950 Akcji stanowiących 55,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonania 66.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 55,31% ogólnej liczby głosów, z czego:
a. Joanna Jakubowska posiadała 418 721 Akcji stanowiących 34,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 418 721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,57% ogólnej liczby głosów.
b. Julia Jakubowska posiadała 83 743 Akcji stanowiących 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83 743 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów.
c. Adam Jakubowski posiadał 83 743 Akcji stanowiących 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83 743 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów.
d. Michał Jakubowski posiadał 83 743 Akcji stanowiących 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83 743 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów.

 

3. Po zbyciu akcji Zawiadamiający oraz Małoletni posiadają łącznie 3800 Akcji stanowiących łącznie poniżej 0,5% procenta kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi poniżej 0,5% ogólnej liczby głosów z czego:
a. Joanna Jakubowska posiada 2375 Akcji stanowiących 0,2% kapitału zakładowego Spółki i uprwaniających do 2375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,2% ogólnej liczby głosów.
b. Julia Jakubowska posiada 475 Akcji stanowiących 0,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 475b głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów.
c. Adam Jakubowski posiada 475 Akcji stanowiącyh 0,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniająych do 475 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów.
d. Michał Jakubowski posiada 475 Akcji stanowiących 0,04%kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 475 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy informuję, że Wnioskodawca i Małoletni posiadają Akcje bezpośrednio i żadne inne podmioty zależne od nich nie posiadają akcji Spółki.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy informuję, że nie występują osoby , o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy.

 

Art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy – nie dotyczy

Art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy – nie dotyczy”